قبولي بيش از 1110 نفر از دانش آموختگان در مدارس نخبگان علامه طباطبايي

پزشكي 96 نفر دانشگاه علامه طباطبايي
19 نفر
دانشگاه رشت
18 نفر
دانشگاه صنعتي شريف 68 نفر دانشگاه الزهرا
31 نفر
دانشگاه همدان
12 نفر
دانشگاه تهران 175 نفر دانشگاه شريعتي
19 نفر
الباقي دانشگاه هاي شهرستان
167 نفر
دانشگاه صنعتي اميركبير 68 نفر   سایر دانشگاه هاي تهران
122 نفر
دانشگاه آزاد تهران
55 نفر
دانشگاه شهيد بهشتي 78 نفر دانشگاه صنعتي اصفهان
11 نفر
دانشگاه علم صنعت 43 نفر دانشگاه سمنان
35 نفر
   
دانشگاه صنعتي خواجه نصير 24 نفر دانشگاه امام خميني(ره) قزوين
69 نفر
   

لیست قبولی دانش آموزان نخبگان علامه طباطبایی به تفکیک دانشگاه
رتبه های برتر کنکور دختران
رتبه های بر تر کنکور پسران